DON’T BE THE SAME, BE DIFFERENT

Bài dự thi cuộc thi Her World Street Style Awards 2015 của bạn Tran Huyen

Thay đổi, khác biệt và phù hợp.
IMG_0114
IMG_1029
IMG_3204
Processed with VSCOcam with f2 preset
IMG_3206

Tác giả: Tran Huyen

Đừng bỏ qua