Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng website Her World

Kết nối với Herworld Việt Nam

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Herworld Việt Nam cũng như liên hệ với tạp chí, bạn đang kết nối với Herworld Việt Nam và đồng ý để Herworld Việt Nam kết nối với bạn qua e-mail, tin nhắn và thư từ khác. Bạn đồng ý rằng các e-mail, tin nhắn và thư từ khác là văn bản hợp pháp trong những vấn đề liên quan đến luật pháp.

 

Quyền tác giả thương hiệu

Tất cả các thông tin do chúng tôi cung cấp, ví dụ như bài viết, hình ảnh, logo, video và các thông tin dạng số khác thuộc quyền sở hữu của Herworld Việt Nam và được bảo vệ bởi quyền tác giả quốc tế.

Không được sử dụng tất cả những thông tin thuộc quyền sở hữu thương hiệu của Herworld Việt Nam, ví dụ như hình ảnh, logo và thiết kế nói chung, cho những mục đích thương mại không do Herworld Việt Nam cung cấp. Herworld Việt Nam không sở hữu bản quyền hình ảnh và thông tin của những thương hiệu thuộc bên thứ ba.

 

Quyền sử dụng dịch vụ Herworld Việt Nam

Khi bạn đăng ký dịch vụ cùng Herworld Việt Nam, bạn đồng ý với việc Herworld Việt Nam cung cấp cho bạn tài khoản có giá trị hữu hạn, không thể chuyển nhượng, không được bán lại dưới bất kỳ hình thức nào. Thương hiệu Herworld Việt Nam cũng như logo, hình ảnh, bài viết và các dịch vụ nói chung của tạp chí không được phép tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có văn bản được xác nhận từ chúng tôi.